ngalakgan country q&A

Q: Where are you going?
A: gu-Iangga-ga, gu-borl-ga, gu-rerreh-ga, gu-birn.ga-ga, gu-bolyong-gah
Ngaykgah nu-rdurruh-ra gu-Iangga-ga.

Q: Where can you find fish?
A: gu-Iangga-ga, gu-borlh-ga

Q: Where can you find lilyroot?
A: gu-Iangga-ga

Q: Where can you find long-neck turtle?
A: gu-Iangga-ga

Q: Where can you find shark?
A: gu-borl-ga

Q: Where can you find goanna?
A: gu-birn.ga-ga

Q: Where can you find ground sugar bag?
A: gu-bolyong-ga

Q: Where can you find bush turkeys?
A: gu-bolyong-ga

Q: Where can you find langurna?
A: gu-Iangga

Q Where can you find cheeky yam?
A: gu-borlh-ga

Q: Where can you find barrumundi?
A: gu-borlh-ga

Q: Where can you find wild banana?
A: gu-bolyong-ga