Ngurru-Rabona Mu-May-Gan (We’re Going for Bush Tucker)

Ngurru-rabona

mululuk -gan, mululuk -gan, mululuk -gan

Ngurru-rabona mululuk-gan

Mululuk-gan ngurr-manga.

Ngurru-rabona

mu-rok-gan, mu-rok-gan, mu-rok-gan

Ngurru-rabona mu-rok-gan

Mu-rok-gan ngurr-manga.

Ngurru-rabona

mu-ngutji-gan, mu-ngutji-gan, mu-ngutji-gan

Ngurru-rabona mu-ngutji-gan

Mu-ngutji-gan ngurr-manga.

Ngurru -rabona

mu-jatdam-gan, mu-jatdam-gan, mu-jatdam-gan

Ngurru-rabona mu-jatdam-gan

Mu-jatdam-gan ngurr-manga.